Ara més que mai, professió!

Us presentem el programa electoral, el nostre full de ruta
Aquest programa s’ha elaborat amb la participació dels candidats a la Junta de Govern i nombrosos metges i metgesses del CoMB, que han fet les seves aportacions i suggeriments.
A tothom, moltes gràcies!

Professionalisme


«Els eixos del nostre programa de govern es basen en enfortir el sistema sanitari , que inclou la millora de les condicions dels metges i metgesses, la potenciació del  lideratge clínic i la necessària participació  dels professionals en els òrgans de govern. I especialment la cura de l’estat psicoemocional, la dignificació de l’exercici i la lluita contra la precarietat

Cal treballar per un acompanyament  d’aquells companys i companyes que es trobin en situació de vulnerabilitat i que més ho necessitin. 

Cal afavorir la conciliació  i treballar per uns relleus generacionals òptims que actualment es veuen condicionats per la demografia professional i la manca de planificació».


L’any 2020 i el que portem de 2021 ha estat un temps molt complicat. La irrupció de la pandèmia ha impactat a tota la societat, a tots els nivells. Els professionals sanitaris hem viscut i estem vivint una experiència dura i excepcional. Hem demostrat un compromís molt ferm i sòlid amb la societat i els ciutadans.

Les vivències professionals han tingut i tenen impacte directe en el benestar emocional. Estem en un moment i un context d’esgotament professional com mai s’havia vist. 

És urgent la presa de noves mesures.

En un context d’incerteses ens calen certeses i ser generadors de confiança en l’àmbit professional, en l’àmbit organitzatiu i també en l’entorn econòmic i social.

Després de la feina feta, amb compromís ferm, i un desgast personal, familiar i professional, ens cal més que mai renovar, millorar i enfortir el treball per la defensa i la protecció dels professionals.

La pandèmia ha evidenciat i evidencia avui el desajust entre el que s’espera i es demana als metges des de la societat i les condicions en les que s’exerceix la medicina.

La professió, els nostres companys i companyes hem de fer passes contundents. La societat, des de la confiança per la feina feta, ens demana també que seguim en un posicionament ferm per garantir un sistema sanitari robust, garant d’equitat social.


Volem renovar i consolidar el compromís de servei en defensa dels professionals, posant l’accent en:

  • La reivindicació i l’actualització del contracte social entre pacients, metges i institucions. Cercant el benestar de tots els actors.
  • La millora de les condicions: calen millores estructurals, organitzatives i retributives. Només podrem donar la resposta adequada des del professionalisme i el lideratge mèdic, i amb un clar increment de recursos.
  • La cura de l’estat emocional dels metges i metgesses. Ens calen més recursos i eines per ajudar-los i acompanyar-los.


Aquests són els 92 compromisos amb Tu


1. Creiem en un sistema sanitari de cobertura universal, d’accés gratuït, amb una àmplia cartera de serveis i amb nivells de qualitat elevats. Però cal un finançament adequat. 

2. Defensem el model sanitari català, públic, universal i equitatiu, de qualitat i amb diversitat de proveïdors, tant públics, com privats, del tercer sector i d’empreses d’economia social. Un sistema centrat en la persona, en els seus drets i la seva dignitat. Els metges que treballem a Catalunya estem majoritàriament compromesos amb aquest model i això ha fet possible mantenir la qualitat i l’eficiència del sistema.

3. Necessitem un sistema sanitari fort i sòlid. Reivindiquem 5.000 milions d’euros addicionals pel pressupost del sistema de salut en els propers 5 anys, destinats essencialment a personal i a inversions, així com en la millora tecnològica.

4. L’enfortiment de la sanitat i del seu finançament ha d’afavorir una assistència més personalitzada, una millora en l’accessibilitat als serveis, un augment dels salaris dels metges, i un pas endavant en el respecte, prestigi i desenvolupament professional. Paral·lelament també serà possible la renovació de la tecnologia, els equipaments i la millora de les infraestructures sanitàries.

5. El grup d’experts va elaborar el full de ruta per a la propera dècada sobre les necessitats del sistema sanitari plasmat en un document amb les 30 mesures per enfortir el sistema de salut. Estem compromesos en el seu desenvolupament i implementació per la transformació del sistema públic de salut. Crearem una comissió col·legial específica de seguiment i impuls d’aquestes mesures.

6. Cal potenciar la salut pública i l’atenció primària com a eina de promoció de la salut i prevenció, fugint d’un model centrat en la malaltia. Ens cal aprendre de l’experiència de la pandèmia actual i dimensionar adequadament l’àmbit preventiu i la vigilància epidemiològica per poder fer front a situacions futures.

7. Ens cal una atenció primària prestigiada, que només ho podrà ser si compta amb un finançament adequat i un model organitzatiu com a la majoria de països europeus, basat en la plena autonomia dels equips i professionals i amb uns recursos adients. Cal enfortir de veritat l’atenció primària amb persones, amb capacitat real d’organitzar-se i afavorir la millora de les instal·lacions, equipaments i capacitat diagnòstica.

8. Cal una xarxa d’atenció sociosanitària sòlida, amb una atenció intermèdia moderna i adequada a la realitat que pugui donar resposta als reptes actuals i de futur, en el context de l’envelliment de la població.

9. La salut mental serà també prioritat de la nostra acció. Impulsarem accions i intervencions de promoció de la salut psicoemocional, tant de la ciutadania com dels professionals. Col·laborarem amb entitats i agents del sector per al desenvolupament de programes comunitaris d’intervenció.

10. Ens cal modernitzar i adaptar els hospitals a les noves necessitats. Defensem les organitzacions en xarxa, obertes.

11. Ens cal un treball en conjunt entre tots els àmbits assistencials: atenció primària, atenció urgent, atenció intermèdia i atenció hospitalària, vetllant i acompanyant les transicions dels pacients, i convertint la salut comunitària i de les persones en el centre de les actuacions.

12. Més de 7.000 companys i companyes treballen en el sector privat. També és un sector precari a on és necessari reivindicar uns honoraris professionals justos i la dotació sanitària de qualitat per prestar el millor servei als ciutadans que confien en la sanitat privada.


13. Defensem el professionalisme i els valors professionals: l’excel·lència, el compromís, la responsabilitat, l’autoregulació, l’autonomia, l’honradesa, l’altruisme, la confiança, el sentit del deure, el compromís amb el mètode científic, el codi deontològic… Ens cal reforçar-los i ampliar-los.

14. Desenvoluparem el Contracte social per explicar clarament la relació dels professionals amb els pacients als que servim. Ens cal adequar les expectatives dels pacients amb la realitat del sistema sanitari. Cal un Contracte social de la professió que faciliti i alhora reguli expectatives. No fer-ho perjudicaria als ciutadans i especialment als professionals.

15. Afavorirem el coneixement del codi de deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, que es troba en procés final de revisió, per adaptar-lo a l’actualitat i que inclourà el conjunt de normes i principis ètics que han de guiar i inspirar la conducta professional i la praxi mèdica.

16. Potenciarem el reconeixement professional i social dels metges. Reforçarem els Premis a l’excel·lència professional per reconèixer els valors de la professió i la tasca dels companys que han destacat en diferents àmbits de la medicina.

17. Es continuaran realitzant els actes de reconeixement a la professió mèdica organitzats per les diferents Juntes comarcals del CoMB, en els quals es distingeixen els professionals destacats del territori i els treballs científics més importants.

18. Afavorirem l’exercici professional segur , assegurant una pòlissa de responsabilitat d’adhesió voluntària que és referent a tot l’estat.

19. Defensarem l’actual model de Responsabilitat Civil Professional i la pòlissa dels professionals amb el sistema sanitari, referent internacional, que garanteix la millora de la cobertura i de les primes.

20. Continuarem fomentant la seguretat clínica, la bona praxi i evitant riscs professionals, a partir de coneixements, formació, eines i recursos.

21. La sobrecàrrega assistencial és un element de burnout professional. Cal valorar i prestigiar l’acte mèdic i evitar que es banalitzi l’assistència. Cal adaptar l’oferta assistencial a les possibilitats reals.

22. Potenciarem el Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica del CoMB per a la seguretat, benestar i dret de les persones que participen en projectes de recerca i per a l’avaluació i millora metodològica, legal i ètica dels projectes.


23. Seguirem potenciant la col·laboració i coordinació amb els Col·legis de Metges a través del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. Seguirem treballant amb la resta de col·legis professionals sanitaris per la millora del sistema sanitari.

24. Ens cal mantenir i enfortir la posició del CoMB com a referent de la professió i de la societat amb el compromís de tots els professionals, de la seva Junta i del seu president.

25. Continuarem col·laborant i treballant amb la representació sindical dels metges per a la millora de les condicions laborals dels professionals, defensant un conveni estable i específic per a la professió mèdica en l’àmbit sanitari públic i privat.

26. Continuarem promovent sinèrgies amb les Societats Científiques i l’Acàdèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, com a referents del coneixement científic. Treballarem conjuntament per vigilar i denunciar l’ús i la publicitat fraudulenta de tècniques o productes enganyosos allunyats de la bona praxi mèdica. Generarem sinèrgies per fomentar la recerca.

27. Potenciarem les relacions amb les organitzacions mèdiques internacionals cercant el prestigi, la sinèrgia positiva, compartint coneixement i experiències professionals.

28. Defensarem els professionals mèdics que treballen en el sector de l’Assegurança Lliure , en la defensa de la qualitat del sector amenaçat per situacions d’oligopoli i abús de les companyies asseguradores i centres, lluitant contra la precarietat.

29. La proximitat és un valor generador de confiança. Reforçarem les Juntes comarcals al territori i la presència del CoMB als llocs de treball, per donar a conèixer la institució i enriquir la seva activitat amb totes les propostes.

30. Potenciarem les seccions professionals perquè des de l’àmbit d’interès sectorial són elements de participació col·legial i d’assessorament de la Junta de Govern.

31. Recolzarem i assessorarem als professionals de l’activitat privada, com una opció de treball, ja sigui de manera principal o com a complement. La Secció Col·legial d’Assegurança Lliure treballa per defensar els interessos dels metges que treballen en aquest àmbit i defensa uns honoraris que garanteixin una qualitat assistencial adequada.

32. Treballarem activament per fer possible el màxim de consensos polítics, socials, professionals en favor de la viabilitat del sistema sanitari públic i privat i la seva qualitat.

33. Col·laborarem amb independència i lleialtat amb els responsables institucionals i gestors quan siguem requerits. Continuarem generant propostes i iniciatives per als governants i denunciarem quan calgui aquelles situacions que esdevinguin una amenaça per a la professió i el mateix sistema sanitari.


34. La crisi de la pandèmia ho ha fet encara més evident, el sistema sanitari necessita el lideratge dels professionals, en l’àmbit assistencial i també organitzatiu.

35. La participació dels professionals mèdics en l’elecció dels càrrecs directius assistencials i en el govern de les institucions sanitàries és clau per afavorir la gestió clínica i el lideratge dels professionals, i enfortir la voluntat de servei als ciutadans.

36. Impulsarem un itinerari específic de formació en lideratge adreçat als metges amb l’objectiu de crear una pedrera de professionals mèdics amb capacitat, valors i habilitats per liderar la transformació del sistema sanitari català.

37. Potenciarem el lideratge i l’expertesa de les dones metgesses, en el món assistencial, acadèmic i directiu. Continuarem donant tot el nostre suport a l’associació metgesses.cat

38. El lideratge clínic i professional ha de ser present en els àmbits de decisió del sistema sanitari. Defensem la presència de professionals compromesos en els llocs de decisió i de responsabilitat, per contribuir des de l’expertesa i el compromís en la millora del sistema sanitari, de les organitzacions, de l’exercici professional i del servei que prestem als ciutadans. Ens cal més lideratge mèdic a les organitzacions.


39. Continuarem impulsant la Fundació Galatea, per donar formació, suport i assistència a tots els professionals sanitaris i treballar per la prevenció i la promoció de la seva salut. El benestar dels professionals garanteix una bona qualitat d’atenció.

40. Potenciarem el Programa assistencial d’Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM) de la Fundació Galatea orientat al tractament i a la recuperació dels metges en la seva salut mental per afavorir la rehabilitació i la inserció laboral, eina fonamental del CoMB per garantir una bona praxi.

41. Ens comprometem a continuar liderant el PAIMM com a programa pioner i referent a nivell internacional, amb una unitat assistencial, serveis ambulatoris, hospital de dia i d’internament confidencials, i de solvència contrastada.

42. Seguirem potenciant el Programa de Protecció Social (PPS). Per cuidar a qui cuida, promoure el benestar dels metges i les seves famílies en situacions de contingència derivades de problemes de salut i/o socials, afavorint en la mesura del possible la conciliació.

43. Continuarem desenvolupant el Programa de suport a la segona víctima, que ofereix suport davant de situacions que ho requereixin, amb la finalitat de poder tornar a desenvolupar l’activitat professional i respondre amb la màxima seguretat als pacients i a la societat.

44. La violència contra els professionals és una xacra. A través de la Unitat Integral de Violència contra el Metge (UIVCM) prestem atenció als professionals agredits mentre exerceixen, amb acompanyament i suport personal, jurídic i de seguretat. Treballarem en l’àmbit de la prevenció, i contra la violència.

45. Revisarem, adaptarem i ampliarem si s’escau les prestacions i ajuts de dependència, conciliació, formació i assistència del Programa de Protecció Social del CoMB.

46. Oferirem la millor atenció, serveis i recursos per garantir un exercici saludable a través dels programes d’atenció i ajuda als metges que es troben en situacions complicades amb afectació de l’autonomia i la seva pràctica assistencial.

47. Des de la solidaritat, la confiança, l’altruisme i els valors impulsem el programa Metges x Metges, un programa de voluntariat per atendre i acompanyar a companys que ho necessiten i que vetlla i cohesiona a la professió.

48. Constituirem una Comissió d’experts sobre la síndrome post-Covid aguda per tal de conèixer més i millor l’impacte sobre els professionals i les necessitats que puguin derivar-se i que permeti potenciar la Unitat d’atenció col·legial post-Covid/Covid Persistent.

49. Fomentem el voluntariat amb un Banc d’hores de professionals que ajudin a altres professionals en situacions d’emergències o catàstrofes allà on es necessiti.

50. Volem aconseguir que l’activitat professional mèdica integri la perspectiva de gènere com a element identificador de la nostra professió, incorporant-la en tots els àmbits professionals i de representació, l’ús no sexista del llenguatge i l’establiment d’una política de prevenció i erradicació de la violència de gènere.

51. La violència masclista és un problema creixent que cal vèncer. A través de la Unitat Integral de Violència contra el Metge ens comprometem a millorar-ne el coneixement professional i l’atenció en aquest àmbit.

52. Des de l’Assessoria Jurídica del Col·legi contribuirem a l’orientació i assessorament en l’exercici de la professió, en especial dedicació als aspectes laborals.

53. Disposem d’un servei d’ocupació propi que posa a disposició dels col·legiats una borsa de treball especialitzada i que promou aspectes de projecte professional, retribució, conciliació i seguretat laboral, per la idoneïtat de les ofertes laborals.

54. Donem també atenció especial als metges sèniors mitjançant informació sobre orientació laboral, la preparació per a la jubilació i a través de la potenciació d’accions sòcio-culturals.

55. Mitjançant el Grup Janus donem suport a una iniciativa de professionals sanitaris que han patit o pateixen malalties greus i volen, a partir de la seva vivència, ajudar a millorar el sistema sanitari. Un espai de reflexió per millorar la humanització de la sanitat.

56. Potenciarem l’Àrea d’Atenció Específica per a metges i metgesses joves, així com l’acte de Benvinguda als nous col·legiats, per donar a conèixer les funcions i servei del Col·legi.

57. Continuarem dinamitzant les Jornades d’Orientació MIR per als futurs Residents, on poden informar-se a través de la col·laboració de companys de les diferents especialitats i centres.

58. Oferirem atenció i orientació laboral específica després del MIR, assessorant en l’elecció d’especialitat als nous residents i facilitant la creació de xarxes entre ells.

59. Recolzarem la Secció MIR i de Metge Joves, que agrupa al col·lectiu de joves professionals, cercant el debat i les solucions als problemes col·lectius amb l’assessorament i el suport del CoMB.

60. Mantindrem la bonificació de la quota de col·legiació MIR.

61. Seguirem vetllant per la salut dels metges residents, potenciant la comissió de valoració psico-física dels MIR i organitzant activitats de prevenció de riscos laborals especifiques per a Residents i Tutors dels MIR.

62. Defensarem especialment les condicions laborals dels MIR i dels metges joves i treballarem per evitar al màxim la precarietat laboral a l’acabar la Formació Sanitària Especialitzada.

63. Consolidarem i millorarem els serveis i suport als professionals i a les seves famílies a través del grup MED.

64. Seguirem promocionant les activitats culturals, esportives i socials com els Medijocs, l’orquestra, la coral, el Mediconcert… com a eina de millora de la salut, l’equilibri psicoemocional i també com a instrument per a aportacions que contribueixen a activitats de solidaritat i cooperació.


65. Cal potenciar la Salut en tots els àmbits. La desigualtat social té un impacte directe en la salut de les persones. Cal aconseguir l’equitat en salut i, per tant, cal assignar recursos tenint també en compte necessitats socials.

66. L’atenció a la cronicitat i la vellesa és un repte. Calen recursos per transformar i adequar el sistema al canvi demogràfic. Vetllar pels professionals de les residències i de l’entorn social residencial, amb necessitats especialment evidenciades arran de la pandèmia.

67. Cal incorporar als ciutadans/pacients a les organitzacions per aprendre i millorar conjuntament en la utilització i la prestació dels serveis sanitaris.

68. La Salut és Global. Tenim un sol món i una sola salut. La salut del planeta és també la nostra. Estem compromesos amb l’emergència climàtica i el seu impacte en la salut de les persones. Desenvoluparem el document de posició del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya respecte la Salut Global i l’implementarem com a eina de millora.

69. Incentivem la Cooperació internacional, amb assessorament específic, formació i la dinamització de les Beques Dr. José Luís Bada.

70. Mantindrem la presència pública de la nostra professió en tots els debats i qüestions que preocupin els nostres conciutadans i en què siguem interpel·lats, fent especial incidència en la funció social de la nostra professió.


71. Ampliarem el catàleg i les oportunitats de formació en els àmbits que són propis al Col·legi, afavorint compartir experiències, el desenvolupament professional i l’exercici assistencial.

72. Continuarem implementant les tecnologies de la informació i comunicació per afavorir la interacció, la informació i la participació professional.

73. Continuarem desenvolupant i recolzant l’Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL), una aposta per la formació mèdica de qualitat, que vol contribuir a ser una eina perquè els metges exerceixin la medicina amb els valors del professionalisme i promovent la salut de la societat i les persones.

74. Amb l’objectiu de promoure la investigació, la docència i la formació en l’àmbit de la seguretat clínica i de la responsabilitat mèdica seguirem recolzant la Càtedra de Responsabilitat Professional i Medicina Legal.

75. Contribuirem a desenvolupar una comunitat mèdica virtual pels usuaris de salut a través del programa Web Mèdica Acreditada (WMA) afavorint un segell de qualitat i fiabilitat.

76. Posarem a disposició dels col·legiats un sistema de farmacovigilància per estar al dia de les alertes farmacològiques. Pots rebre alertes i alhora notificar efectes adversos.

77. Recolzem la professionalització i el reconeixement dels Tutors de Residents com a eina bàsica per garantir la millora de la formació dels metges residents.

78. Explicarem als estudiants de Medicina dels darrers cursos de les nostres Facultats què és el CoMB i afavorirem la interacció amb el món universitari i un programa d’acompanyament a les últimes promocions del grau universitari.

79. Continuarem donant suport als estudiants de Medicina, mitjançant el Carnet d’Estudiant CoMB.

80. Enfortirem la relació amb les Facultats de Medicina i Ciències de la Salut, per coordinar els plans d’estudis de Grau i Postgrau en Medicina amb les noves competències i valors professionals que la professió i la societat ens demana.

81. Promocionem, estimulem i incentivem l’emprenedoria a través d’un programa específic, per donar suport als professionals sanitaris amb projectes científics innovadors. Organitzem el Fòrum d’Inversió Healthcare per afavorir la trobada entre inversors i professionals.

82. Facilitem a través de l’Oficina Tècnica d’Acreditació i del Servei d’Acreditació de la Formació Mèdica Continuada del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya l’acreditació de la formació i d’àmbits de desenvolupament professional, i la seva equivalència amb els crèdits UEMS.


83. El CoMB és i ha de seguir sent una institució independent d’interessos econòmics, polítics i de qualsevol tipus, regida per professionals mèdics. Defensarem el model d’organització que ens assegura poder fer moltes actuacions específiques pels metges i metgesses i els seus familiars (Clínica Galatea, Programa de Protecció Social, etc..) Aquesta independència ens ha de permetre seguir defensant els interessos col·lectius de la professió mèdica, vetllar per la bona pràctica i pel dret de les persones a la protecció de la salut.

84. Defensem un col·legi fort, independent, sòlid, que representi i serveixi als professionals i a la professió, un col·legi de tots i per a tots.

85. La transparència i el rendiment de comptes són clau a qualsevol organització. Continuarem exercint-la en la gestió, amb auditories internes i independents i rendint comptes a l’Assemblea de Compromissaris.

86. La consolidació del model empresarial del CoMB garanteix serveis de qualitat i assegura recursos econòmics pel Col·legi. Permet la independència econòmica i financera del CoMB, i fa possible l’ajust de les quotes col·legials.

87. Garantirem des del CoMB la vocació de servei del Grup MED i el seu compromís amb els col·legiats, l’entorn i la societat. Eina clau de servei i també per a la independència de la nostra institució. Continuarem informant amb transparència de totes les decisions que la Junta adopti.

88. El Col·legi és i serà representatiu de tots els professionals, sectors i formes d’exercici de la professió, compromès amb la seguretat i qualitat de la praxi i el prestigi professional.

89. Defensarem més que mai els interessos professionals legítims dels metges davant de l’Administració Pública i de totes les organitzacions sanitàries.

90. Mantindrem i potenciarem la posició del CoMB com a institució de referència social i de salut en l’àmbit de la comunicació, garantint l’equitat de gènere i l’expertesa dels diferents àmbits.

91. Impulsarem l’Observatori de la Professió Mèdica com a eina bàsica per a la planificació, anàlisi de les necessitats i les variables que poden influir en aspectes cabdals de la demografia sanitària: jubilacions, feminització, condicions laborals, immigració i emigració, competències professionals i altres.

92. Intensificarem les eines que permetin una major participació dels metges i metgesses en la institució i sobre temes professionals.