POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest web compleix rigorosament amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE o LSSI). Compleix, també, amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals (LOPDGDD).

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

·        Responsable del tractament: PADROS 2021

·        Adreça: Carrer de Calatrava, 32

·        08017 BARCELONA 

·        Correu electrònic: dpd@padros2021.cat

Amb quines finalitats tractem les teves dades personals?

Tractem les teves dades personals amb les finalitats següents:

(1) Enviament d’informació vinculada a PADROS 2021

PADROS 2021 pot enviar-te informació sobre actes, activitats i esdeveniments que organitzi i altra informació que et pugui interessar.

Aquest enviament es produirà quan ho hagis acceptat expressament -mitjançant algun dels formularis web o físics que pots arribar a emplenar- o bé quan hi hagi un interès legítim de PADROS 2021, en el cas que hagis establert una relació jurídica o contractual amb PADROS 2021.

(2) Contacte

En el cas que hagis emplenat algun dels formularis de contacte del web, tractarem les teves dades per atendre a les teves consultes i per gestionar i tramitar el servei o petició sol·licitat.

La legitimació d’aquest tractament és el teu consentiment, donat en el moment d’emplenar i enviar el formulari, marcant la casella d’acceptació de la política de privacitat.

(3) Adhesió i compromissaris

En el cas que hagis emplenat el formulari d’adhesió o compromissaris a PADROS 2021, t’informem que les teves dades seran tractades per gestionar la teva condició d’adherit/da o compromissari/a a la candidatura.

Aquest tractament inclou l’enviament d’informació, per qualsevol mitjà (correu electrònic, correu postal, telèfon fix o mòbil, SMS, internet, aplicacions de missatgeria) que considerem que et pugui interessar, sempre relacionada amb l’activitat pròpia de PADROS 2021. El tractament d’aquestes dades també comprèn el contacte per qüestions relacionades, entre d’altres, les activitats on es demani la teva presència voluntària, campanyes i enquestes, entre altres.

La legitimació d’aquest tractament es troba en el teu consentiment, que ens dones en el moment d’enviar el formulari.

Aquestes dades es conservaran mentre siguis adherit/da o compromissari/a . Si et dones de baixa, aquestes dades es mantindran bloquejades durant el termini de prescripció legal i, un cop hagi transcorregut aquest, les dades seran destruïdes amb les mesures de seguretat adequades.

(4) Aplicacions de missatgeria instantània

En el cas que hagis emplenat el formulari d’ús i adhesió d’alguna de les aplicacions de missatgeria instantània gestionades per PADROS 2021, t’informem que les dades que ens facilitis seran tractades per tal d’incorporar-te al canal de missatgeria que sigui (Whatsapp, Telegram, Signal, etc), amb les seves corresponents llistes de distribució per tal de poder rebre informació que t’interessi relacionada amb el partit.

La legitimació d’aquest tractament es troba en el teu consentiment, que ens dones en el moment que accedeixes al canal de missatgeria de manera voluntària.

(5) Inscripció en activitats organitzades per PADROS 2021 o en què hi col·labori

En el cas que t’hagis inscrit a qualsevol activitat organitzada per PADROS 2021 o en què hi col·labori, les teves dades de caràcter personal seran tractades per gestionar la teva participació a l’activitat organitzada, emparant-se en el teu consentiment, que dones en omplir i enviar el formulari corresponent i marcar la casella en què acceptes aquesta política de privacitat.

Aquest tractament inclou l’enviament tant d’informació relacionada amb l’assistència a l’esdeveniment o activitat (horaris, canvis de programació, consells d’accés, suspensions, etc.), com d’aquella altra informació generada a partir de l’activitat o esdeveniment (conclusions, notes de premsa, material audiovisual generat en el marc de l’activitat, etc.).

PADROS 2021 conservarà les teves dades mentre es gestioni la teva participació, mentre no es produeixi la revocació del teu consentiment i sens perjudici de conservar-les mentre persisteixin les obligacions legals aplicables a PADROS 2021.

(6) Persones vinculades a PADROS 2021

Les dades personals obtingudes de les persones vinculades a PADROS 2021 es tracten amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i organitzativa, gestionar tant les sol·licituds com l’enviament d’informació relacionada amb la candidatura PADROS 2021, la relació històrica de càrrecs i responsabilitats de l’organització i complir amb altres obligacions legals a què estigui subjecta PADROS 2021.

En cap cas es prenen decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.

Quant de temps conservarem les teves dades personals?

Quan la relació amb PADROS 2021 sigui de naturalesa jurídica o contractual, les teves dades es conservaran mentre la citada relació sigui vigent. Quan el tractament de dades tingui origen en el teu consentiment, les teves dades es conservaran sempre que no t’hagis oposat al seu tractament. En tots dos casos, les dades s’han de conservar durant el termini previst per la normativa vigent aplicable en cada cas (especialment, fiscal, comptable i contractual).

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal per al tractament de les dades és el teu consentiment. Quan no existeixi aquest consentiment, PADROS 2021 podrà tractar les teves dades d’acord amb l’interès legítim, sempre que existeixi una relació jurídica o contractual prèvia.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades personals?

PADROS 2021 només comunicarà les teves dades a tercers quan existeixi el teu consentiment inequívoc i previ o bé quan la comunicació sigui necessària per complir d’una obligació legal.

En determinats casos, PADROS 2021 podrà comunicar les teves dades a tercers que li prestin serveis o amb qui col·labori, exclusivament per la correcta execució del servei o col·laboració, sempre en el marc d’un contracte d’encarregat de tractament per part dels tercers.

Finalment, PADROS 2021 podrà utilitzar, per a algunes de les finalitats anteriorment descrites que impliquen enviaments informatius , plataformes adherides al Privacy Shield, com ara MailChimp o SurveyMonkey, o altres empreses d’enviament massiu de comunicacions electròniques.

No es transfereixen dades a països tercers o a organitzacions internacionals.

Quins són els teus drets en relació amb les teves dades personals?

Pots accedir a les teves dades personals, i sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. També pots sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les teves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.

Igualment, pots revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets esmentats anteriorment.

La persona interessada pot exercir aquests drets adreçant-se al correu electrònic dpd@padros2021.cat o bé a l’adreça postal al  Carrer de Calatrava, 32, 08017 Barcelona,. La sol·licitud ha de ser per escrit i s’ha d’acreditar la identitat de la persona interessada, adjuntant una fotocòpia del DNI, ja que es tracta d’un dret personalíssim. També es poden exercir els drets davant del delegat de Protecció de Dades, a l’adreça dpd@padros2021.cat.

Així mateix les persones interessades poden acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per reclamar l’exercici dels seus drets o qualsevol altra qüestió relacionada amb el compliment de la normativa de protecció de dades (més informació a www.agpd.es ).

Si no obtens una resposta satisfactòria i vols formular una reclamació o obtenir més informació sobre qualsevol d’aquests drets, pots adreçar-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es ).

Delegat de Protecció de Dades

Per contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de PADROS 2021 podeu fer-ho mitjançant l’adreça de correu electrònic dpd@padros2021.cat.

Quines mesures s’apliquen sobre les teves dades personals?

PADROS 2021 té implantades les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament i/o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades.

Menors

PADROS 2021 prohibeix als menors de 14 anys l’ús dels serveis que consten en aquest web.