Programa dirigit als professionals de la salut afectats per la COVID-19 de forma persistent, juntament amb aquells a qui la malaltia els ha comportat seqüeles importants en la seva salut física i emocional. Aquest programa es porta a terme per part d’una unitat específica coordinada des del Programa de Protecció Social (PPS) del CoMB que ofereix suport social, jurídic, psicològic i orientació sobre salut laboral.

 

Programa de suport per als professionals de la salut afectats per la COVID-19 de forma persistent, juntament amb aquells als quals la malaltia els ha comportat seqüeles importants en la seva salut física i emocional.

Des del Programa de Protecció Social (PPS) del CoMB es coordina el programa específic i es porta a terme des d’una unitat multidisciplinar per una atenció global al professional afectat. La porta d’entrada al programa és a través de la treballadora social del PPS del Col·legi. Aquesta professional acollirà els metges i metgesses que s’adrecin a la unitat per tal d’analitzar la situació i de valorar la resposta o derivació més adient per a cada cas. Els col·legiats i col·legiades que necessitin contactar-hi ho poden fer a través del correu proteccio-social@comb.cat o del telèfon 93 567 88 94.

La unitat posa a l’abast dels col·legiats i col·legiades diferents línies d’actuació, les quals es prestaran, majoritàriament i a causa de la situació pandèmica, de manera telemàtica.

 

1. SUPORT SOCIAL

Per part de la treballadora social i amb els serveis i prestacions disponibles al PPS, adaptats a les necessitats de cada cas, sense perjudici de crear-ne de nous, si fos necessari.

En aquest aspecte destacar dos serveis a nivell de l’atenció directa dels professionals afectats, concretament:

  • Valoració neuropsicològica post COVID-19

Des del Programa de Protecció Social (PPS) i gràcies a INA Memory Center, s’ofereix de forma gratuïta una valoració neuropsicològica i neurofísica per a tots aquells col·legiats i familiars directes que ho requereixin com a conseqüència de la pandèmia.

Es realitza una exploració completa de l’estat de les seves capacitats cognitives, emocionals i físiques. Aquesta intervenció se centra especialment en les capacitats més afectades, com el benestar emocional, l’estat ansiós, dificultats en memòria, concentració i comunicació, així com pèrdues del to muscular, dificultats o limitacions de mobilitat i espasticitats a causa del confinament, la mancança de teràpia o el deteriorament per causa de la COVID-19.

Aquestes proves s’acompanyaran d’un informe amb el resultat de l’estat de la persona, i la corresponent orientació terapèutica en cas de ser necessària. D’igual manera, un cop valorat cada cas individualment, s’oferiran consells per tal de poder tornar a la normalitat d’una forma més fàcil i amb eines que aportin seguretat.

Totes les persones ateses i valorades tindran oberta una línia d’assessorament via correu electrònic o trucada telefònica per a qualsevol aspecte, canvi o dubte que pugui sorgir en aquest nou procés. La intervenció es realitzarà de forma presencial o telemàtica, segons es requereixi.

Més informació

  • Suport de convalescència malalts COVID-19

Servei de rehabilitació adreçat a aquells metges que actualment estan en situació de baixa laboral per haver-se infectat de la COVID-19 en el seu lloc de treball. L’objectiu de l’ajut és donar cobertura assistencial a aquests metges que a causa de la malaltia estiguin patint seqüeles funcionals, respiratòries, etc.

Més informació

 

2. SUPORT SOBRE SALUT LABORAL

A partir de la valoració d’una especialista en Medicina del Treball i Salut Laboral, la qual oferirà assessorament i/o acompanyament en els tràmits per al reconeixement de contingència professional dels metges i metgesses que hagin cursat o estiguin cursant baixa per contingència comuna.

Paral·lelament, es farà l’acompanyament en el cas de reincorporació laboral amb seqüeles post COVID-19 i s’oferirà assessorament, si és necessari, per tal de valorar una incapacitat permanent secundària a aquestes seqüeles. Per als aspectes mèdicolegals, l’assessorament mèdic anirà acompanyat d’assessorament legal per part de l’assessoria jurídica del CoMB-CCMC. 

  • Suport Jurídic 

L’assessoria jurídica del CoMB-CCMC s’encarregarà de coordinar l’assessorament jurídic i la defensa pel que fa als tràmits de la determinació de la contingència professional i/o impugnació d’alta médica. I, en el seu cas, per a la determinació del grau d’invalidesa.

També oferirà assessorament sobre els aspectes econòmics derivats de la pròpia baixa i/o sobre les limitacions secundàries a la patologia (guàrdies, modificació del calendari MIR, etc.). En el supòsit de requerir de reclamació judicial o prejudicial, s’oferirà l’opció de defensa, el cost de la qual serà assumit pel Col·legi.

  • Suport Psicològic 

Es prestarà a partir de la cartera de serveis de Fundació Galatea (Servei de Suport Emocional SEPS). Un equip de terapeutes, especialment seleccionats per la seva expertesa en l’àmbit de les afectacions derivades de la COVID-19, oferiran diferents modalitats d’atenció un cop analitzat i valorat cada cas.