El CoMB ha desenvolupat diferents accions en defensa del col·lectiu de metges i metgesses, tant per reivindicar unes condicions de treball dignes com per demanar a les organitzacions mesures per afavorir la conciliació de la vida professional, personal i familiar. Hem estat presents a les taules de diàleg del sector per formular propostes de canvi del sistema sanitari, i hem col·laborat estretament amb el Departament de Salut, sobretot arran de la crisi sanitària generada per la COVID-19. 

Hem col·laborat amb organitzacions científiques i/o professionals de manera activa, participativa i dialogant, sobretot arran de la COVID-19. Un exemple és la participació en l’elaboració del document 30 mesures per enfortir el sistema de salut elaborat per un Comitè d’Experts per a la Transformació del Sistema Públic de Salut de Catalunya.

 

Conciliació de la vida laboral, personal i familiar

(2019) Suport a la creació de l’Associació de Metges de Catalunya, dedicada a fer avançar les dones en el món de la Medicina (assistencial i acadèmica) i millorar la salut de les dones.

  • 2020) Hem treballat amb el Departament de Salut i les associacions d’estudiants per fer front a la necessitat de professionals durant la primera onada de la COVID-19 (borsa de voluntaris: metges jubilats, estudiants)

 

COVID-19

  • Hem aconseguit que l’administració doni cobertura legal a la compatibilitat de l’exercici professional retribuït i el cobrament de la pensió per a tots aquells metges jubilats que han prestat, presten o prestaran suport al sistema sanitari durant la pandèmia de COVID-19. El CCMC va fer aquesta reivindicació al Departament de Salut i a la OMC, i s’ha aconseguit.
  • Hem promogut juntament amb IS Global i ACER un Grup Multidisciplinari per al seguiment científic de la COVID-19.

 

MIR

 

Pseudociències i tractaments complementaris

  • Hem vetllat perquè els tractaments complementaris es practiquin en el context d’un acurat diagnòstic, i per a que s’informi degudament al pacient del caràcter complementari i no alternatiu del tractament. (unificació seccions col·legials en una de sola). Hem estat en contacte amb l’administració per denunciar aquells actes que promouen les pseudociències i que s’allunyen de l’evidència científica.