Des del 2018 la Fundació Galatea ofereix intervencions a tots els equips que treballen en organitzacions sanitàries que viuen alguna situació estressant (reorganització, reestructuració, canvi en el lideratge, dol…) que els afecta emocionalment i que poden adquirir eines per afrontar-la col·lectivament. En el marc de la pandèmia s’ha intervingut en més de 40 organitzacions.

Les intervencions de suport per a grups, equips i organitzacions s’emmarquen en el context d’un espai relacional d’intercanvi entre professionals, enfocat a identificar, reforçar i augmentar els recursos i les estratègies, individuals i col·lectives, per al desenvolupament d’un funcionament organitzatiu i relacional saludable.

La metodologia de treball contempla quatre dimensions diferenciades:

 • La dimensió individual: necessària per a millorar la contribució de cada professional en la construcció d’un escenari de treball saludable, en el marc específic de cada organització.
 • La dimensió de grup: el comportament dels membres d’un grup només té sentit si es contempla en el context del grup del què formen part.
 • La dimensió d’equip: grup i equip no són sinònims i aquesta diferència constitueix un aspecte bàsic per al disseny i desenvolupament de les intervencions.
 • El context organitzatiu: la salut i la malaltia no es donen en el buit, sinó en els escenaris d’interrelació de les persones, que treballen a unes institucions amb una cultura, estructura organitzativa, etc., que condicionen el comportament individual i col·lectiu.

La intervenció s’orienta a l’aprenentatge i al desenvolupament de competències, d’acord amb la reflexió sobre la pròpia experiència, la identificació dels recursos existents i les possibles estratègies d’actuacions.

Per a què serveix? (objectiu)

 • Per ajudar als equips a treballar d’una forma més saludable.
 • Millorar l’encaix individu-equip-organització.
 • Identificar els estressors laborals susceptibles de ser eliminats o com a mínim, reduïts. Millorar l’eficàcia col·lectiva per afrontar els estressors que no poden eliminar-se.

Per a qui? (a qui va dirigit… col·lectius, equips, rols, especialitats, etc.)

 • A tots els equips que treballen en organitzacions sanitàries (hospitals, centres d’atenció primària, residències per a gent gran,…) que viuen alguna situació estressant (reorganització, reestructuració, canvi en el lideratge, dol…) que els afecta emocionalment i que poden adquirir eines per afrontar-la col·lectivament.

Com funciona? (metodologia)

 • Identificació de necessitats, factors de risc associats i factors de protecció.
 • Anàlisi de congruència amb la cultura i realitat organitzativa i integració a l’estructura. en coherència amb la normativa d’actuació preventiva.
 • Establiment de prioritats d’actuació.
 • Compromís i implicació d’actors i stakeholders.
 • Característiques, accés i disponibilitat de la població diana.
 • Anàlisi del context de la intervenció, antecedents d’actuacions.
 • Anàlisi de recursos necessaris i disponibles.
 • Anàlisi del perfil competencial dels professionals necessari per a realitzar la intervenció.
 • Definició d’objectius de la intervenció.
 • Disseny de l’avaluació: procés i resultats.
 • Execució de la intervenció i avaluació en l’acció.
 • Avaluació final de procés i resultats.
 • Actuacions de seguiment.

Quantes sessions es fan?

En funció de la situació i les necessitats de l’equip es fa un disseny a mida. A part de la sessió de diagnòstic i la de devolució final, al mig es duran a terme les sessions necessàries, que acostumen a ser entre 2 i 4.

Resultats obtinguts

En el marc de la pandèmia s’ha intervingut en més de 40 organitzacions.

Donades les característiques excepcionals en les que s’ha anat desenvolupant l’activitat de counselling organitzacional, el seguiment i valoració de les intervencions s’ha focalitzat en recollir informació qualitativa molt lligada a les necessitats concretes de cada institució i equip, amb una metodologia propera a la investigació-acció.

Es tracta d’una actuació de counselling organitzacional, que parteix d’una mirada sistèmica i que proposa intervencions a diferents nivells (intrapersonal, interpersonal, d’equip i organitzacional), en funció de les necessitats i els factors de risc i protecció identificats.

Les experiències d’intervenció són variades i complexes. Són intervencions que s’enfoquen a resoldre situacions molt específiques i concretes i, per tant, dissenyades ad hoc, amb els recursos metodològics que es consideren més adients a cada situació.

Els nostre objectiu és bàsicament aconseguir condicions i pràctiques de treball no agressives per a la salut de les persones. Promovent lideratges i cultures organitzatives saludables i eficaces per generar climes de treball satisfactoris, considerant com a premissa bàsica que la realització afectiva de la feina és una important font de satisfacció.

Més informació: www.fgalatea.org